Ibsa Gaddaa Du’a Jaal Liidiyaa Namarraa Ilaalchisee

Hunda dura du’aan boqochuu Jaal Liidiyaa Namarraa ilaalchise gadda ol’aanaa nutti dhagayame maqaa Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaatiin ibsina.

Akka seenaan sabboontotaa ragaa bahutti, Jaal Liidiyaa Namarraa wayita biyya keessa turte irraa eegalee barattoota Oromoo waliin ijaaramuun sochii barattoota Oromoo keessatti qoodni gumaachite ol aanaa dha. Erga biyya alaa dhuftee ammoo barattoota Oromoo biyya Awurooppaa keessatti of ijaaranii qabsoo bilisummaa deggeranitti makamuun qooda guddaa kennite. Wayita asi biyya UK turtetti rakkoon uummata Oromoo addunyaa biratti akka hubannoo argatu taasisuuf Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaa keessatti ijaaramuun qooda ol aanaa gumaachite. Yeroo haalli isaa akka hardhaa kennataa hin turetti, biyyoota Awurrooppaa adda addaa irra naanna’uun TBOA ijaaruu keessatti qoodni ishiin gumaachite guddaa dha.

Jaal Liidiyaan sabboontuu, nama Oromoof dhimmitu, humnaa fi jireenya ishii guutuu Oromoof oolchite, akkasumas rakkataa Oromoo gargaaruutti hiriyaa kan hin qabne ta’uu ishii Tokkummaan Barattoota Oromoo Awurooppaa ragaa baha.

Du’aan boqochuun Jaal Liidiyaa Namarraa oduu qofa ta’ee akka hin hafneef, TBOA’n sababi Oromummaa ishiin ittiin qe’ee dhaloota ishee irraa hanqatte dhugummaa isaa calaqqisuuf daran ni socho’a. Jaal Liidiyaan du’aan haa boqottu malee Oromummaa ishiin ittiin jireenya ofii dhabde ammallee qabsoon isaa ittuma jira. Yaa saba Oromoo, biyya ormaa bakka sobni jiidhaa gogsuu kana keessatti kutannoon Jaal Liidiyaa booree nuuf haa tahu malee gadda qofa ta’ee nu keessatti hin hafin.

Lubbuun Jaal Liidiyaa kan inni nagayaan boqotu yoo nuti dhugaa Oromummaa ishiin ittiin jireenya dhabde daran gara fuula-duraatti tarkaanfachiifne dha. Gadduufii callaan lubbuu ishiif obsa hin ta’u. Qabsoon ishiin jalqabde itti fufuu qaba. Sana dhugoomsuuf ammoo TBOAn saba Oromoo faana hojjechuuf dirqama guddaatu irra jira.

Dhuma irratti, lubbuu Jaal Liidiyaaf boqonnaa fi jannata hawwaa, maatii fi firoottan akkasumas jaallan ishii maraaf sabrii kadhanna.

Biyyeen araaraa haa taatuuf!

Tokkummaan nu gidduutti haa lalisu!

Advertisements

About Union of Oromo Students in Europe

The Union of Oromo Students in Europe, (UOSE) or Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaa (TBOA) is a student organization founded in 1974. UOSE played the biggest role with its brother organization UOSNA (Union of Oromo Students in North America) in nurturing the language and culture of the Oromo people, protesting against successive Ethiopian regimes, and coordinating the overall support to the OLF from the diaspora. UOSE celebrated its 10 anniversary in 1984. The unions held their 27th annual congress in July 2000, which was attended by delegates of the Union's branches in Belgium, the Czech Republic, Germany, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. The congress also received solidarity and mandating messages from branches of the Union in Greece and Norway.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s