Diddaan Qeerroo Itti Fufe

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Jimmaa, Ebla 20, 2011)Barattooti Oromoo University Jimmaa baratan akkuma barattoota Oromoo naannoo addaa addaa irraa gaaffii mirgaa, bilisummaa fi democracy gaafataa jiran; waammichi diddaa fi fincila ummataaf hiramus bakka adda addaatti maxxanfamaa akka jiru beekame.

Bittaa sirna wayyaanee eaggoota 20f fulla’etti iggitii tolchuuf sochiin biyya keessattii, keessattuu barattootaan eegalame karaa hundaan babal’atee jira. Barattootis sirna bulchiisa Wayyaanee mormuun humna wayyaanee ifaa fi dhoksaan isaan keessatti ijaarame ofirraa dhorkaa diddaa isanii itti fufanii jiru.

Haga yoonaatti waraqaan waamicha Qeerroo baadiyaa fi magaalaa adda addaa keessatti bittimsamaa kan jiru yoo ta’u, dhimma kanaan walqabatee caasaa OPDO keessattiyyuu wlshakkii fi walhidhuun babal’atee jira.

Gama kaaniin diiddaa babal’achaa jiru qabbaneessuu fi ukkaamsuuf jecha barattoota Oromoo hidhuu fi ukkaamsuun itti fufee jira.

Akka kanaan gaafa Ebla 18,2011 mooraa University Jimmaa keessaa fincila qindeessitan jechuun humnaan qamamanii bakka hin beekamneen kanneen geeffaman jagnoota barattoota Oromoo keessaa:-

  1. Barata Tufaa Baacaa BISC waggaa 3ffa kan baratu,
  2.  ”      Tolasaa Jabanaa Economics Waggaa 3ffa ka baratu
  3.  ”       Shibbiruu             Law               “         “     “    “     ,
  4.  ”       Darajjee Guutuu   Agri.               “         1ff   “
  5. ‘’        Shaafii  banking waggaa 2ffaa

Kana malees barattoota lakkoofsaan hedduu tahan FDG gaggeesitan jechuun bakka mooraa keessaan walitti guuruun hidhaa yeroo gabaabaa hidhanii haagadhiisan malee barattooti kanneen keessan warra qabaman hanga deebi’an fi gaaffiin Ummata Oromoo hanga deebi’u diddaan keenya itti fufa kan jedhu ejjennoo fudhachuun beekame.

Gama kaaniin University Arba-miinci fi University Wallaggaa keessaa barattoota hedduu galgala Ebla 17,2011 bakka hin beekamneen geeffamuu qeerroon mooraalee universitichaa gabaasanii jiru.

Naannoo kanneen keessaa maqaa fi guutummaa haala jiru gabaasuuf daandiin net work internet cituun dandqaa akka uumaa jiru beekamaa dha.Kanas tahu hanga ammaa Universiti Arbamincii keessaa barattooti humnaan qabamanee bakka buuteen wallalame keessaa:-

1.Seenaa Mararaa sociology and Anthropology 3rd year
2.Ashannaafii Mararaa   civic 3rd
3.Tasfaa                          sociology 3rd
4.Roobee Dhaabaa           geo
5. Warqee Dibaabaa         English 3rd
6.Taaddasaa                   econmics 3rd
7. Magarsaa                   sociology 3rd
8.Katamaa                        sociology 3rd
9 .Waariyoo
10.Biqilaa                             Economics 3rd
11.Dammaraa   Gammadaa   civics 3rd
12.Dhugumaa                           chemistry 3rd
13.Tilaahun Fufaa              Economics 3rd
14.Taakkalaa Aagaa              sociology 3rd
15.Fiqiruu Tashoomaa        Irrigation eng.

16. Ashabbir                         irrigation eng

17. Warisoo             Management   waggaa 3ffaa

18. Biqilaa                Economics      ”      ” ,

19. Dhugumaa           chemistry       ”       “,

20. Jamaraa              Phisics           ”      “,

21. Biqilaa                 Iregation         ”      “,

Haata’uu tti, dameen Qunnamtii Qeerroo ibsa baaseen akka hubachiisetti, fincilli diddaa gabrummaa fi gaaffii mirgaa Oromiyaa guutuu keessatti qabatee jiru hanga galii isaa gahutti hin dhaabbatu.

“Amalli mootummaa garboomsaa yeroo kufaatiin isaa gahu gochaa hummata fayyaalessa irratti raawwachuub beekama,” kan jedhe ibsi kun, ummati keenyas gochaa diinaa kana gaddaan otuu hin ta’uun qooda fudhannaadhaan akka birmatu yaadachiisee jira.

Advertisements

About Union of Oromo Students in Europe

The Union of Oromo Students in Europe, (UOSE) or Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaa (TBOA) is a student organization founded in 1974. UOSE played the biggest role with its brother organization UOSNA (Union of Oromo Students in North America) in nurturing the language and culture of the Oromo people, protesting against successive Ethiopian regimes, and coordinating the overall support to the OLF from the diaspora. UOSE celebrated its 10 anniversary in 1984. The unions held their 27th annual congress in July 2000, which was attended by delegates of the Union's branches in Belgium, the Czech Republic, Germany, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. The congress also received solidarity and mandating messages from branches of the Union in Greece and Norway.
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s