From Dictatorship to Democracy in Afaan Oromoo

April 19, 2011 at 10:29 pm · Gadaa.com

Gadaa.com

Title: Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii — Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu

Author: Gene Sharp
Published: Ebla (April) 2011

Hiiktonni: Dr. Abdulsamad M. Yusuf, Boruu Barraaqaa, Jawaar Siraaj Muhammad

Download: Afaan Oromo | Amharic | Tigrigna

A short description of the history of this book, From Dictatorship to Democracy, may be downloaded here.

KUTAA TOKKO
BIFA MALCHIISUUN SIRNA ABBAA-IRREETIIN MORMUU
(Chapter 1 Excerpt)

Waggoota muraasa dabran keessatti mootummoonni abbaa-irree bifa adda addaa qaban diddaa ummanni garsiiseen unkutaawanii kufaniiru. Hammamuu hundee cimtuu hin uggamne kan qaban fakkaatanillee mootumoonni abbaa-irree garii mormii ummanni gama siyaasaatiin, dinagdeefi hawaaasatiin bifa qindoomeen godhu ifirraa ittisuu hindandeenye. Fakkeenyaaf, bara 1980 irraa eegalee biyyoota akka Istooniya, Laatiiviyaa, Liituwaaniyaa, Poolaand, Jarman Bahaa, Chekozlovaakiyaa fi Slooveeniyaa, Maadaagaaskaar, Maalii, BooliiviyaafiFilippiins keessatti mootummoonni abbootii irree diddaa ummataatiin kufaniiru.

Neeppaal, Zaambiyaa, Kooriyaa Kibbaa, Chiilee, Arjentiinaa, Heytii, Biraaziil, Uraagwaay, Maalaawii, Taaylaand, Bulgaariyaa, Hangaarii, Zaayer, Naayjeeriyaafi kanamalees Tokkummaa Sooviyeet Duraanii (USSR) keessatti bara 1991 mormiin karaa nagayaa ummatoota biyyoota kanneeniitiin godhamte biyyoota san gara ijaarsa sirna demokraasiitti ceesiseera. Dhihoottis China, BermaafiTiibeet keessatti mormiiwwan karaa nagayaatiin geggeeffaman matootii abbaa-irree taaytaarraa kaasuu hanqatanillee, gama tokkoon gara jabeenya cunqursaa matootii sanii hawaasa addunyaatiif saaxiluu danda’aniiru. Gama biraatiin ammoo ummatoonni rakkoolee siyaasaa walfakkaatoo jala jiran qabsoo jabeessanii akka itti fufaniif mooyxannoo kennanii dabaraniiru.

Kufaatii mootummoota abbaa-irree biyyoota gararretti himamanitin booda rakkoolee akka hiyyummaa, yakki, laafiinsi biirokraasii, faalamni naannoo uumamaafi kan kana fakkaatan yoggasuma dhabamaniiru jechuun hin danda’amu. Haa tahuu malee bittaan sirna cunqursaa ummatootarratti diriiree ture dhabamsiifamee mootummoonni dimokraatawoon mirgoota siyaaslee, bilisummaafi hawaaslee dhugoomsan bakka bu’aniiru.

Advertisements

About Union of Oromo Students in Europe

The Union of Oromo Students in Europe, (UOSE) or Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaa (TBOA) is a student organization founded in 1974. UOSE played the biggest role with its brother organization UOSNA (Union of Oromo Students in North America) in nurturing the language and culture of the Oromo people, protesting against successive Ethiopian regimes, and coordinating the overall support to the OLF from the diaspora. UOSE celebrated its 10 anniversary in 1984. The unions held their 27th annual congress in July 2000, which was attended by delegates of the Union's branches in Belgium, the Czech Republic, Germany, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. The congress also received solidarity and mandating messages from branches of the Union in Greece and Norway.
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s