Qeerroon Ergamtoota Abbaa Irreetiif Dhaamsa Dabarse!

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, Ebal 23, 2011) Yeroo ummati keenya cunqursaa irratti fincilee qabsaa’aa jirutti, kanneen diinaaf ulee ta’anii saba isaanii hiraarsaaf dhiyeessaa jiran gochaa jibbamaa kana irraa akka of qusatan Qeerroo dhaamsa dabarse.

Kanneen haga ammaatti gochaa farra Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasii ta’an kana irratti bobba’an akka irraa dhaabbataniif yeroo adda addaa dhaamsi darbaafii turuu kan yaadachiise Sochiin Dargaggoota Biyyooleessaa, Qeerroon, ibsa hatattamaa baaseen, ergamtoota gocha jibbamaa san irraa dhaabbachuu didanii barattoota Oromoo hiiisisuun garaa isaanii guuttachaa jiran haga tokko illee maqaa fi suuraa isaanii ummataaf ibsuuf akka dirqame hubachiisee jira.

Ergamtooti kunneen akka gocha kana irraa dhaabbataniif gorsii fi yaadachiisni adda addaa kennamaafii akka ture kan yaadachiise ibsi kun, “nuti darggaggoonni Oromoo Oromiyaa keessa jirru osoo teenyuu du’a seenaa hin qabne du’uu irra ummata keenyaaf osoo qabsoofnuu wareega kafaluu filannee osoo jirruu , qabsoo dargaggootaa dhaabuu fi gaaffii mirgaa ummata Oromoo dhukkaamsuuf yaaliin godhamaa jiru amma illee hin dhaabbatiin jira,” jedhee jira.

Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti, ergamtoota diinaa tahan barattoota Oromoo basaasuun gabaasaa  jibbiinsaa fi kijiba irratti hundaaye kanneen diina jala deemanii gabaasuun barattoota Oromoo qabsiisaa jiran akka jiran kan ibse ibsi Qeerroo kun,  “Kaayyoon Qeerroo Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasiin biyyattii keessatti akka lalisu deeggaruu waan ta’eef, Qeerroon marti dhugaa kana hubatanii nu waliin akka dhaabbatan gaafanna; kanneen odeessa hin taane kannanii barattoota hiisisaa fi ajjeechisaa jiranis gochaa farra Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasii ta’an akkanaa irraa akka of qusatan gaafanna,” jedhee jira.

Haala kanaan yeroo duraaf kanneen wayyaanee waliin ta’anii gochaa farra Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasii ta’an barattoota Oromoo irratti geessisaa jiran keessaa lukkeewwan muummee armaan gadiif dhaamsi duraa kennamee jira.

Muktaar Daawud
Gollisaa Roobaa

Lukkeewwan kunneenis, tokkoffaa  Adoolaa Waataa, Barataa University Haramaayaa, lammaffaa Muktar Dawud  hojjetaa University Haramayaa, sadaffaa, Gollisaa Roobaa, barataa University Arbaaminci, arfaffaa Faris Kedir, barataa University Adaamaa ti.

Adoolaa Waataa
Faaris Kadiir

Barattoota Oromoo otuu hin beekiin diinaaf meeshaa ta’an gorsanii gara leellistummaa qabsoo Namummaa, Bilisummaa, Haqaa fi Dimokiraasiitti deebisuun akeeka ibsa kanaa ta’uu kan hubachiise Qeerroon, yeroo adda addaatti garuu gorsii fi barsisti kennameefii kannneen irraa deebi’uu didaniif dhaamsi duraa kun kan darbeef ta’uu itti dabalee beeksisee jira. Qeerroon akka qajeelfamaatti, miidhaa fi roorroo kamuu ni balaaleffata; kanneen diddaa keessatti hirmaatanis miidhaa fi roorroo kamiyyuu akka lagatan jabeessee dhaama.

Advertisements

About Union of Oromo Students in Europe

The Union of Oromo Students in Europe, (UOSE) or Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaa (TBOA) is a student organization founded in 1974. UOSE played the biggest role with its brother organization UOSNA (Union of Oromo Students in North America) in nurturing the language and culture of the Oromo people, protesting against successive Ethiopian regimes, and coordinating the overall support to the OLF from the diaspora. UOSE celebrated its 10 anniversary in 1984. The unions held their 27th annual congress in July 2000, which was attended by delegates of the Union's branches in Belgium, the Czech Republic, Germany, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. The congress also received solidarity and mandating messages from branches of the Union in Greece and Norway.
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s